Energetický audit

Analýza spotreby energie a návrh súborov opatrení, ktorých realizácia vedie k energetickým a finančným úsporám.

čo je obsahom energetického auditu

E

  • určenie predmetu energetického auditu
  • rozdelenie a analýza spotrieb dodanej energie
  • posúdenie a zhodnotenie skutkového stavu (energetická bilancia)
  • návhry opatrení na zníženie spotreby energie
  • ekonomické a environmentálne posúdenie navrhovaných opatrení

A

pre koho je energetický audit povinný?

1

Pre veľký podnik – podnik zamestnávajúci viac ako 250 osôb a ročný obrat presahuje 50 mil. € / alebo celková ročná súvaha presahuje 43 mil. €, 25 % alebo viac imania alebo hlasovacíh práv je priamo alebo nepriamo kontrolovaných spoločne alebo individuálne jedným alebo viacerými verejnými orgánmi.

2

Prvý termín vykonania EA do 31.12.2015 a následne v intervale každé 4 roky.

Niečo viac o energetickom audite

V zmysle zákona č. 321/2014 o energetickej efektívnosti:

• Podľa vyhlášky č. 179/2015 Z. z. o energetickom audite

• Energetický audit je systematický postup na získanie dostatočných informácií o súčasnom stave technických zariadení a budov určených na používanie energie, na identifikáciu a návrh nákladovo efektívnych možností úspor energie. Výstupom z energetického auditu je písomná správa.

• Energetický audit vyplýva zo zákona o energetickej efektívnosti. V zákone sú uvedené požiadavky a povinnosti prevádzkovateľov zdrojov elektrickej energie a zdrojov tepla. V zákone sú uvedené požiadavky na spotrebiteľa energie.

• Mikropodnik, malý a stredný podnik – možnosť financovania prostredníctvom podporných programov.

• Zavedenie ISO 50001:2011 – systém energetického manažérstva, ISO 14001:2004 systém environmentálneho manažérstva je alternatívnou náhradou splnenia zákonnej povinnosti energetického auditu.