Energetický audit a dotácie

elektricke-vedenie

Energetický audit je jednou z podmienok na získavanie dotácií na zvýšenie energetickej efektívnosti využívania energetických zdrojov, zvýšenie podielu spotreby OZE na celkovej spotrebe energie ako aj úspory a efektívne využívanie energie v priemysle a verejnom sektore.

Osobitný dôraz je kladený na zvyšovanie úspor primárnych energetických zdrojov. Energetický audit môže byť základným podkladom na návrh úsporných opatrení, alebo môže vychádzať z projektu vedomej modernizácie objektu.

Cieľom energetického auditu je v každom prípade určenie potenciálu úspor energie v objekte a zníženie emisií.

Výzva zameraná na “Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch”

Oprávnenými žiadateľmi v rámci tejto výzvy sú mikropodniky, malé, stredné a veľké podniky, ktoré podnikajú v oblasti priemyslu – Priemyselnými odvetviami sa rozumejú kategórie ekonomických činností podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 – Sekcia C

Nenávratný finančný príspevok

Veľký podnik: NFP 45% z celkových oprávnených nákladov, min. 200 000€ / max 2 000 000€.

Ostatné podniky: NFP 50% z celkových oprávnených nákladov, min. 200 000€ / max 2 000 000€.

Minimálna výška  príspevku na projekt je 5000 eur.

Maximálna  výška  príspevku na projekt je 200 000 eur.

Miera príspevku z celkových oprávnených nákladov je 95%.