Energetický certifikát budov

Hodnotí budovy z hľadiska energetickej hospodárnosti a tvorby emisií oxidu uhličitého, výsledkom je ich zatriedenie do energetických škál.

 • rodinné domy
 • budovy škôl a školských zariadení
 • športové haly a iné budovy určené na šport
 • bytové domy
 • budovy nemocníc
 • budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby
 • administratívne budovy
 • budovy hotelov a reštaurácií
 • ostatné nevýrobné budovy spotrebujúce energiu

Miesta spotreby energie v budove

 • tepelná ochrana budov
 • vykurovanie a príprava teplej vody
 • chladenie a vetranie
 • umelé osvetlenie
spotreba-energie

Energetický certifikát budovy nám poskytuje informácie o energetickej náročnosti prevádzky. V prípade plytvajúcich budov je možné navrhnúť opatrenia na zlepšenie jej hospodárnosti.

Návrhy optimalizácie spotrieb energií sa zaoberajú iba technicky možnými a ekonomicky výhodnými riešeniami. Nezanedbateľnou súčasťou návrhov opatrení je tiež záujem o zlepšenie tepelnej pohody v rámci celého roku užívania.

cena-energetickeho-auditu

Cena energetického certifikátu

Energetická certifikácia pre rodinné domy:
od €95
Energetická certifikácia pre ostatné kategórie:
cena dohodou
energeticky-certifikat-povinny

je energetický certifikát povinný?

Energetická certifikácia je povinná podľa zákona 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov pri:

• dokončení novej budovy

• významnej obnove existujúcej budovy

• predaji budovy po 1.1.2008

• prenájme budovy po 1.1.2008

Povinnosť vlastníka budovy

Povinnosti na zaobstaranie energetického certifikátu budovy sa vzťahujú na vlastníka budovy, alebo správcu budovy vo vlastníctve štátu, samosprávneho kraja, obce, spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.

Vlastník budovy je povinný uchovávať energetický certifikát počas jeho platnosti:

• pri predaji budovy je povinný odovzdať platný energetický certifikát novému vlastníkovi,

• pri prenájme budovy je povinný odovzdať osvedčenú kópiu energetického certifikátu nájomcovi.

legislatíva

Energetický certifikát bude vyhotovený podľa zákona č. 300/2012, ktorým sa mení zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a priradenými vyhláškami MDVRR SR č. 364/2012, doplnenú o vyhlášku MDVRR SR č. 324/2016 ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005.

Podklady k energetickej certifikácii

Vstupnými údajmi na výpočet energetického certifikátu sú údaje o budove, stavebných konštrukciách, technickom zariadení budovy a údajoch, ktoré charakterizujú hodnotenú budovu. Spomínané údaje nájdeme v projektovej dokumentácii, technickej dokumentácii, v technických normách pri odbornej obhliadke budovy.

Pre rodinný dom a bytový dom

 • projektová dokumentácia architektúry
 • projektová dokumentácia vykurovania a prípravy teplej vody
 • informácie získané pri obhliadke
 • fotodokumentácia

Pre ostatné kategórie budov

 • projektová dokumentácia architektúry
 • projektová dokumentácia vykurovania a prípravy teplej vody
 • projektová dokumentácia elektroinštalácie, umelého osvetlenia
 • projektová dokumentácia chladenia a vzduchotechniky
 • informácie získané pri obhliadke
 • fotodokumentácia

Ak niektorý z projektov chýba, informácie sa doplnia pri obhliadke objektu.