Termovízne merania

Termografická technológia (termovízia) nám umožňuje bezkontaktne zisťovať povrchovú teplotu jednotlivých materiálov (v stavebníctve najmä stavebných konštrukcií).

Na stavebnú termografiu sa používa snímacie zariadenie infračerveného žiarenia (termokamera). Výsledkom merania sú termogramy. Meranie prevedené termokamerou a následne posúdenie tepelnotechnických vlastností sa vykonáva podľa normy STN EN 13187.

Teplotný rozdiel medzi vnútornou a vonkajšou stranou plášťa musí byť dostatočne veľký (približne 15-20°C). Dodržanie teplotného rozdielu je jednou zo základných podmienok úspešného merania.

Pre úspešné meranie musia byť splnené poveternostné podmienky – bez silného vetra, snehových alebo dažďových zrážok a bez priameho slnečného žiarenia.

Termogramy môžu byť zhotovené z exteriéru i z interiéru. Efektívnejším spôsobom je snímkovanie z interiéru nakoľko nám odpadá negatívne pôsobenie klimatických faktorov (najmä vetra) a zistené tepelné straty sú presnejšie lokalizované.

Využitie termovízneho merania

  • zisťovanie tepelných strát budov a objektov
  • zisťovanie prevedených zatepľovacích prác, ndesotatočná a chýbajúca tepelná izolácia
  • kontrola podlahového, stenového a stropného kúrenia
  • detekcia tepelných mostov
  • detekcia vlkosti, určenie rizikových miest pre vznik plesní
  • sledovanie a kontrola fotovoltických zariadení
  • kotrola vzduchotesnoti
  • netesnosť budov, okien a dverí
  • zisťovanie stavu objektu pred jeho zakúpením
termovizne-merania-teplota

Termogram

Termogram je grafický záznam, ktorý́ zobrazuje rozloženie teploty snímaného objektu.

Snímaný́ objekt je na obrázku zobrazený́ ako na fotografii s tým rozdielom, že nie sú zobrazené jeho viditeľné obrysy a detaily, ale ich povrchová teplota.

Snímaný́ objekt je zobrazený́ v škále farieb pričom každej farbe je priradený́ určitý́ rozsah teplôt .Tmavším farbám sú priradené teploty nižšie, svetlejším farbám teploty vyššie.

Termogram sa skladá z dvoch častí . Prvá časť je samotný́ obrázok snímaného objektu, druhá časť je farebná škála s teplotnou stupnicou pričom každej farbe je priradený́ určitý́ rozsah teplôt.

termometer-teplota